บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา : เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 3   วิชาสังคมศึกษา : เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
   

 

ครั้งที่ 4   วิชาสังคมศึกษา : เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5  วิชาสังคมศึกษา : เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6  วิชาสังคมศึกษา : เรื่องการเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7  วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง : เรื่อง  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8   วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง : เรื่อง  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9  วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง : เรื่อง ความเป็นมา  หลักการ  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10  วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง : เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชน

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11  วิชา การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม :  เรื่อง การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12  วิชา การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม :  เรื่อง  แนวทาง การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13  วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรื่อง  การโต้ตอบโทรศัพท์

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14  วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรื่อง  การพูดและแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรื่อง  ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16  วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรื่อง  ประโยคความรวม

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรื่อง  อดีตกาล

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18  วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

รั้งที่ 19  วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

  เข้าชม : 25,016 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

FacebookLINEQRSrc.com