บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการให้เหตุผล

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผล

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติเบื้องต้น

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปิโตเลียม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีอวกาศ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง , การใช้แหล่งเรียนรู้

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ , การจัดการความรู้

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการคิดเป็น

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการวิจัยอย่างง่าย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่องร่างกายของเรา

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่องพันธุกรรม ,เทคโนโลยี ชีวภาพ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ผู้เข้าชม