บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
 

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย   

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4  วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ ุ6 วิชาสังคมศึกษา : การเมืองการปกค-รองไทย         

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 8  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง      

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

         

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง      

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

     

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง      

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   : พัฒนาตนเอง          

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การทักทาย และการตอบรับการทักทาย

(Greeting)                                                      

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 14  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น

(Introducing)                                                  

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 15   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา

(Leave Taking)                                                

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : จำนวนนับและลำดับที่

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ     

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์