บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชา ภาษาไทย หัวเรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชา ภาษาไทย  หัวเรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4   วิชา ภาษาไทย  หัวเรื่อง การเขียน  หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5  วิชา ภาษาไทย หัวเรื่อง หลักการใช่้ภาษา  วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6   วิชา เศรษฐกิจพอเพียง  หัวเรื่อง การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 7 วิชา สุขศึกษา พลศึกษา  หัวเรื่อง หัวเรื่อง ร่างกายของเรา , การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8  วิชา วิชาสุขศึกษา พลศึกษา     หัวเรื่อง การดูแลสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 9  วิชา   สุขศึกษา  พลศึกษา   หัวเรื่อง โรคติดต่อ ทักษะชีวิตเพื่อการคิด

 
QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10  วิชา ศิลปศึกษา  หัวเรื่อง ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

 
QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11  วิชา  ศิลปศึกษา  หัวเรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12   วิชาศิลปศึกษา หัวเรื่อง นาฎศิลป์พื้นบ้าน

 
QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13   วิชา  ประวัติศาสตร์ชาติไทย       หัวเรื่อง ตวามภูมิใจในการเป็นชาติไทย

 
QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14    วิชา  ประวัติศาสตร์ชาติไทย   หัวเรื่องความภูมิใจในการเป็นชาติไทย

 
QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15   วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย    หัวเรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย

 
QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16    วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  หัวเรื่องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีโครงงาน , การเลือกหัวข้อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 
QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17   วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้   หัวเรื่องการเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 
QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18   วิชา โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หัวเรื่องการปฏิบัติการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้ ,  การเขียนรายงานโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 
QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19    วิชา  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรัู  หัวเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 
QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

จำนวนผู้เข้าชม website hit counter