บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7วิชา เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสวิชา ทช ๒๑๐๐๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  รหัสวิชา ทช ๒๑๐๐๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9เรื่องสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องโรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 เรื่อง สุขศึกษา  พลศึกษา  รหัสวิชา ทช21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11เรื่องศิลปศึกษา ( ทช21003 )    ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา   ( ทช21003 )   ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  รหัสวิชา สค 22020  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  รหัสวิชา สค 22020  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 รื่อง การกอบกู้เอกราชของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16เรื่อง ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรี อยุธยาและ กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา(ทร23013) เรื่องวิธีการค้นหาตนเอง 

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา(ทร23013) ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา(ทร23013) ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่ององค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์