บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย   รหัสวิชา พท31001   ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย   รหัสวิชา พท31001   ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช 31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช31002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง เสริมสร้างสุขภาพ 

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช31002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9เรื่อง ศิลปศึกษา  รหัสวิชา ทช31003    ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศิลปศึกษา  รหัสวิชา ทช31003  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  รหัส  สค ๓๒๐๓๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  รหัส  สค ๓๒๐๓๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค32034 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ระดับ ม.ปลาย

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ระดับ ม.ปลาย 

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16วิชาหลักภาษาไทย รหัสวิชา พท 33002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17วิชาหลักภาษาไทย รหัสวิชา พท 33002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18วิชาหลักภาษไทย รหัสวิชา พท๓๓๐๐๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง คำและการประกอบคำ

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19วิชาหลักภาษาไทย รหัสวิชา พท๓๓๐๐๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ผู้เข้าชมwebsite hit counter