บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21001 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21001 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น   เรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21001 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นเรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 รายวิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง  การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21002 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง  การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9เรื่องศักยภาพธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก ระดับ ม.ต้น

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  รหัสวิชา พท 23015

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13วิชา   การเขียนเพื่อการเรียนรู้    รหัสวิชา  พท 23015  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง  ลักษณะของจดหมายแต่ละประเภท และรูปแบบการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา พท23015 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา พท 23015 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่องการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร23010 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17

วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร23010 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง  การใช้งาน Microsoft Office XP

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18วิชา เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รหัส ทร๒๓๐๑๐ ระดับ ม.ต้น

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19วิชา เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รหัส ทร ๒๓๐๑๐ ระดับ ม.ต้น

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์