บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( เรื่อง การงานอาชีพ )

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการขยายอาชีพ  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( เรื่อง การงานอาชีพ,ช่องทางการขยายอาชีพ)

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 

วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ  รหัสวิชา  อช 31001  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง  การกำหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพร้อมให้เหตุผลและการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 

วิชาทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 

วิชาทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง การจัดการความเสี่ยง การจัดการการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัส  อช 31002  ม.ปลาย เรื่องทักษะในการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ  รหัส  อช 31002  ม.ปลาย โครงการขยายอาชีพเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11วิชา ความรอบรู้ในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา สค33015  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชา ความรอบรู้ในการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา สค33015  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 เรื่อง สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาราบวิชาต่าง ๆ

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 

เรื่อง พืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท

วิชา พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ   รหัสวิชา ทช33017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 

เรื่อง ประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

วิชา พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ   รหัสวิชา ทช33017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 ทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง  รหัสวิชา ทช33014

  QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17วิชา คุณธรรมในการประกอบอาชีพรหัสวิชา สค.๓๓๐๒๘  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ ๔

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18วิชา คุณธรรมในการประกอบอาชีพรหัสวิชา สค.๓๓๐๒๘  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง การนำคุณธรรมมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19รายวิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    รหัส  สค33015    ระดับม.ปลายเรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ผู้เข้าชมwebsite hit counter