ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลตาเบา

 

ภาพบริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลตาเบา 

ภาพบริเวณภายในอาคาร กศน.ตำบลตาเบา   

         กศน.ตำบลตาเบา ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากวัดอมรินทราราม  บ้านตาเตียว ตำบลตาเบา  แต่เดิมเป็นอาคารหอสมุดประจำวัดอมรินทราราม  ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ  ชั้นเดียว  สามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายใน/นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี  มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ที่ตั้ง : วัดอมรินทราราม หมู่ที่ 3  ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

พิกัดที่ตั้ง : 14.6223507 103.4811465

ครู กศน.ตำบล  :

                                                                    

                         1. นางวรรณวิมล  สุมา                    2. นางสาวนิสราวดี  โรปรัมย์          

                         ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล                     ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรมภายใน กศน.ตำบลตาเบา