แหล่งเรียนรู้ ตำบลตาเบา

วัดอมรินทราราม

     วัดอมรินทราราม(วัดบ้านตาเตียว) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท ซึ่งวัดนี้เป็นสถานที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วัดอมรินทรารามหรือวัดบ้านตาเตียวมีสภาวัฒนธรรมตำบลตาเบา ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม ช่วยดูแล พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งนี้ เป็นงานปั้นรูป ที่แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของชีวิต การเวียนว่าย ตาย เกิด เป็นงานประติมากรรมของชาวบ้านที่ถ่ายทอดออกมาได้ดี เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอำเภอปราสาท

      วัดอมรินทราราม(วัดบ้านตาเตียว) ตั้งเมือพ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522  

สถานที่ตั้ง วัดอมรินทราราม(วัดบ้านตาเตียว)

หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาเตียว ถนน สุรินทร์-โชคชัย

ตำบล ตาเบา อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์