แหล่งเรียนรู้ ตำบลตาเบา

หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง

หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง เป็นหมู่บ้านสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการเลี้ยงกระบือไว้ใช้งานในการทำการเกษตรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์กระบือพื้นเมืองเมื่อปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันมีสมาชิก 115 คน มีกระบือพื้นเมืองจำนวน 180 ตัว โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มขยายเป็นระดับตำบลในปี พ.ศ.2544

สถานที่ : บ้านปันรัว หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

               ในแต่ละปีจะมีการจัดงานประเพณี “ฮาวปลึงกระแบร์ย” หรือ ประเพณีพิธีสู่ขวัญควาย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นดังกล่าว  อีกทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับควาย ให้คนไทยตระหนักถึงบุญคุณของควายที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่-ชาวนามาอย่างยาวนาน