Fusion farm

ฟิวชั่นฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านกระเพอโร ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งฟาร์มมีนายพิทักษ์ สุภนันทการ อายุ 56 ปี เป็นเจ้าของ มีดีกรีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ใช้เวลาว่างหรือวันหยุดเดินทางมาทำการเกษตรในที่นาของตน เป็นการทำการเกษตรสมัยใหม่ ในพื้นที่ 10 ไร่

ฟาร์มดังกล่าวมีการวางรูปแบบการจัดการในการทำเกษตรได้อย่างลงตัว มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดอย่างเป็นระบบ ทั้งพืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตระยะยาวที่กำลังออกผลผลิต เช่น อินทผลัม, ไผ่, มะนาว, มะขามป้อมลูกใหญ่ การปลูกพืชผักที่สร้างรายได้ให้ในแต่ละวัน การเลี้ยงสัตว์ การขุดบ่อเลี้ยงปลา

การทำการเกษตรดังกล่าวเป็นการทำการเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการและออกแบบที่ทำให้การทำการเกษตรดูง่ายและสวยงาม พร้อมสร้างรายได้อย่างดีให้เกษตรกร ปัจจุบันฟิวชั่นฟาร์มได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ อาหารปลอดภัย ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการหันมาทำการเกษตรรูปแบบดังกล่าว