ข้อมูลผู้ปกครอง


ที่อยู่ปัจจุบัน

ปิด


>> หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณานำหลักฐานการสมัครเรียน ติดต่อ ครู หรือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร
👉 วุฒิเดิม
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ , แม่ )
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พ่อ , แม่ )
👉 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป
👉 สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
👉 สำเนาใบหย่า ( ถ้ามี )