ปัจจุบันนี้ ใช้ประโยชน์จากการเรียนแบบออนไลน์ในการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกและเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง ซึ่งผิดกับการศึกษาในรูปแบบปกติที่ต้องมีการพบเจอและต้องมีการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการลงทะเบียนคอร์สสำหรับการศึกษาโดยปกติ และยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเป็นการศึกษาแบบตัวต่อตัว

            การเรียนแบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมาเรียนซ้ำได้ และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการเรียนแบบพบเจอกันค่อนข้างมาก ซึ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้การเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบปกติ

ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น

            การเรียนแบบออนไลน์ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น เพราะสามารถเรียนได้ในเวลาและจำนวนครั้งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งให้อิสระกับผู้เรียนมากกว่าการเรียนแบบปกติที่ต้องเป็นไปตามแผนที่ผู้สอนหรือวิทยากรวางไว้ การเรียนแบบออนไลน์นี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอหรือตามใคร เนื้อหาใดที่เข้าใจดีแล้วสามารถเรียนในขั้นต่อไปได้ และในขณะเดียวกันเนื้อหาใดที่ไม่เข้าใจ ก็สามารถย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากสำหรับผู้เรียน

รักษาผู้เรียนได้ดีกว่า

             การเรียนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้เรียนให้เรียนรู้จนจบหลักสูตรได้ดีกว่าการเรียนแบบพบเจอกันตามปกติ เพราะด้วยเวลาที่จัดสรรเองได้ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ โดยไม่จำเป็นต้องกังวล ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของตัวเองไปเรื่อย ๆ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบปกติทั่วไป ที่ผู้สอนหรือวิทยากรอาจไม่มีช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยมากนัก ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง จนถึงขั้นเลิกเรียนในหลักสูตรนั้นไปเลยก็เป็นได้

ใช้เวลาและลงทุนน้อยกว่า

              การเรียนออนไลน์ใช้เวลาและงบประมาณที่น้อยกว่าการเรียนแบบปกติ เพราะในการเรียนแบบพบเจอนั้น นอกจากต้องมีการจัดหาผู้สอนหรือวิทยากรแล้ว ยังต้องมีการกำหนดเวลาและจัดเตรียมสถานที่ให้กับผู้เรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเรียนแต่ละครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับการเรียนแบบออนไลน์แล้วที่ใช้เพียงการเชื่อมต่อที่ง่ายดายและรวดเร็ว ทำให้การเรียนแบบออนไลน์เป็นการเรียนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลากว่ามาก

ประเมินได้บ่อยครั้งขึ้น

              การเรียนออนไลน์ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการประเมินอย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องได้ดีกว่าการเรียนแบบปกติ เพราะสามารถสอดแทรกการประเมินสั้น ๆ เพื่อวัดผลผู้เรียนไว้ในบทเรียนมัลติมีเดียได้ ทำให้ผู้เรียนได้วัดผลตัวเอง และสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละครั้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อดูวิวัฒนาการของผู้เรียนได้อีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับครูผู้สอนที่สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

              อย่างที่ทราบว่า การเรียนออนไลน์นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสถานที่ใดและเวลาใดก็ได้ ผ่านการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทาง ซึ่งในการเดินทางแต่ละครั้ง เราอาจก่อให้เกิดมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่รู้ตัว เช่น การเดินโดยรถสาธารณะซึ่งปล่อยก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งสร้างมลพิษทางอากาศ หรือการรับประทานอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมักจะพบเจอจากการเดินทาง ทำให้ก่อให้เกิดขยะมากยิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านทางออนไลน์ ก็เป็นการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้าถึงมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว

              ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทำให้บางครั้งครูผู้สอนหรือวิทยากรอาจไม่ได้อัพเดทข้อมูลใหม่ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ไม่ทันสมัย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

ลดความขัดแย้ง

              การเรียนแบบปกตินั้น เลี่ยงไม่ได้ที่ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งความขัดแย้งอาจทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ดังนั้นการเรียนแบบออนไลน์จะทำให้ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและไร้ความกดดัน

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนตามปกติ แต่อย่างไรก็ดีการเรียนแบบออนไลน์นั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การประสานการเรียนแบบออนไลน์รวมกับการเรียนแบบปกติ น่าจะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน โดยผู้เรียนได้ศึกษาและทบทวนอย่างอิสระผ่านทางออนไลน์ และในขณะเดียวกันก็มีเวลาที่พบเจอกับครูผู้สอนหรือวิทยากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อซักถามข้อสงสัย หรือมาอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้การเรียนการสอนทั้งสองลักษณะนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล
5 ข้อดีของการเรียนออนไลน์
5 Reasons Why Online Learning is More Effective. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563
ประโยชน์ของ E – learning. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563