โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  อาชีพระยะสั้น  (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำขนมจีบ  จัด ณ บ้านลำพุก  หมู่ 14  ต.ตาเบา  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์