กศน.ตำบลตาเบาจัดโครงการพัฒนาทักษะชวิตเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์